Panevėžio Rožyno bendruomenė įregistruota 2008 m. balandžio 4d. Tai savarankiška Panevėžio miesto ne pelno siekianti organizacija, ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Veiklos tikslas – telkti ir skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje, savivaldos visų valdžios grandžių sprendimuose.

Spręsti bendruomenės narių problemas socialinėje, dvasinėje, kultūros, švietimo,sveikatos apsaugos ir kitose srityse, saugoti ir ginti žmogaus teises ir laisves.

Diegti visuomenei pilietinius pagrindus, skatinti demokratijos daigus vietos bendruomenėje, puoselėti pagarba žmogaus orumui.

Bendruomenės nariais gali tapti piliečiai, ne jaunesni kaip 18 metų, pareiškę norą. Aukščiausias bendruomenės organas – visuotinis narių susirinkimas. Bendruomenės valdymo organas yra valdyba, pirmininkas.